ศอ.เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์อันดามัน-อ่าวไทย ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์
อันดามัน-อ่าวไทย ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ท่านวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฯ นั้น นับเป็นประเพณีการแข่งขัน ที่จัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความผาสุก ความผูกพัน
ความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิกของทั้งสองศูนย์ฯ อันทำให้เกิดความเข้าใจ
ความสมัครสมาน รักใคร่ สามัคคี ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ก่อเกิดผลดีแก่หน่วยงาน เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ
รวมทั้งเป็นการแสดงพลังแห่งความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมรักษาประเพณีอันดีงาม ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
IMG_0425_resize
IMG_0454_resize
IMG_0472_resize
IMG_0925_resize
IMG_1095_resize
IMG_1320_resize
IMG_1459_resize
IMG_1587_resize
IMG_1788_resize
IMG_1944_resize
IMG_2186_resize
IMG_2221_resize
IMG_2287_resize
IMG_2298_resize