​นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศอ.


เมื่อวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้ควบคุม จากโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จำนวน 67 คน เข้าศึกษา
ดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยมีข้าราชการแต่ละส่วนฯ บรรยายในหัวข้อดังนี้ นางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน
บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศชั้นบน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ

ภาพ: ชานุพงษ์ / ข่าว: พัชรี


IMG_3949.jpg
IMG_4001.jpg
IMG_4020.jpg
IMG_4054.jpg
IMG_4056.jpg
IMG_4111.jpg
IMG_4117.jpg
IMG_4229.jpg