นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฟังบรรยาย ณ ศอ.


เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -11.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวน 60 คน พร้อมด้วย ดร.ฤาชุตา เทพยากุล อาจารย์ประจำรายวิชา "จริยธรรมและการจัดการ" เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "จริยธรรมในการดำเนินงานของ
ศูนย์อุตุนิยมทวิทยา" ณ ห้องประชุมชมเมฆ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการเป็นผู้ให้การ
ต้อนรับและบรรยายในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้งพานักศึกษาและอาจารย์เยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฯ ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ: เสาวคนธ์ ข่าว: ชวนพิศ


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com