นักเรียนโรงเรียนประชาบำรุงเข้าศึกษาดูงาน ศอ.


เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบำรุง จำนวน 50 คน และครูจำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยได้รับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังต่อไปนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์11.jpg
IMG_3884.jpg
IMG_3921.jpg
IMG_3927.jpg
IMG_3955.jpg
IMG_3971.jpg
IMG_3993.jpg
IMG_4036.jpg