ศอ. บรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาแก่นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ได้ออกให้ความรู้นอกสถานที่ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้ให้การบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังต่อไปนี้ นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ตามลำดับ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_5740.jpg
IMG_5751.jpg
IMG_5784.jpg
IMG_5786.jpg
IMG_5789.jpg
IMG_5795.jpg
IMG_5796.jpg
IMG_5851.jpg