ผอ.ศอ. ร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การจัดการผลกระทบเชิงลบ (Manage Negative Impact) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.๒๔๖๖ - ๒๕๗๐)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร . กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการผลกระทบเชิงลบ ซึ่งเป็นการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์องค์กรโดยการคำนึงถึงผลกระทบที่มีค่อสังคม
และการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การ
พัฒนาองค์กรและประเทศตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
คือตั้งแต่
ปี พ.ศ.2566 -2570 โดยจะเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับเป็นหลัก


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
81.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com