UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with scattered thundershowers.
Northeasterly winds 15-30 km./hr.
Wave height about 1 meter.

Maximum temperature 33 °C.
Minimum temperature 25 °C.


ข่าวและกิจกรรม
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์(สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบศีรีขันธ์)จำนวน 1 คันDownload :
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์(สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์)
ราคากลางจัดซื้อรถยนต์สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ที่จะจัดซื้อ
เอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
Post Date: : 5 กันยายน 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.