บางกล่ำ

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
71.1
0.0
10.0
27.5
46.5
48.0
7.5
32.5
17.0
183.0
   
จำนวนวันฝนตก
5
0
1
2
5
4
2
2
1
9
   
ฝนรวมทั้งปี    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี    วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
423.9
10.0
40.0
50.0
93.6
44.0
6.2
44.6
66.0
216.7
811.7
92.0
จำนวนวันฝนตก
11
1
2
3
11
3
2
5
2
5
19
7
ฝนรวมทั้งปี  1,898.7  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  71  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
122.8
3.5
0.0
0.0
60.5
68.5
33.0
45.5
0
80.1
264.3
584.3
จำนวนวันฝนตก
6
1
0.0
0.0
5
2
2
2
0
6
12
14
ฝนรวมทั้งปี 1,262.5   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  50  วัน

 

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
23.7
0.0
10.5
45.5
33.4
24.0
71.6
120.8
80.5
128.5
271.7
33.2
จำนวนวันฝนตก
4
-
1
1
4
2
7
9
2
11
16
4
ฝนรวมทั้งปี 843.4   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 61   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
61.0
34.0
23.5
43.0
83.3
54.7
288.5
253.5
612.6
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
3
3
2
3
6
5
16
13
18
ฝนรวมทั้งปี 1454.1   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 69   วัน

                                                                              ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2556                                                  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ

-

-
-
-
-
50.0
61.0
36.6
76.3
123.5
530.4
311.3
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
4
3
5
5
13
14
17
ฝนรวมทั้งปี 1189.1  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  61   วัน
                                                                              -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2555                                                  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ

364.4

6.5
79.0
97.5
4.5
44.6
12.1
58.5
37.0
145.5
47.9
421.4
จำนวนวันฝนตก
14
1
5
4
1
3
2
5
4
10
7
16
ฝนรวมทั้งปี   1318.90   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  72    วัน

                                                                             -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2554                                                  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
55.5
0.0
182.2
0.0
40.5
9.5
22.0
67.2
132.5
291.4
431.2
723.3
จำนวนวันฝนตก
3
0
18
0
4
1
1
5
5
10
13
16
ฝนรวมทั้งปี    1445.9        มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี   76   วัน

                                                                               -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2553                                                  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
34.6
0.0
0.0
0.0
45.0
22.5
19.5
34.7
98.0
479.0
349.6
498.6
จำนวนวันฝนตก
4
0
0
0
2
2
2
3
4
13
15
18
ฝนรวมทั้งปี    1581.5        มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี    63   วัน

                                                                             -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2552     ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
153.1
25.1
94.6
65.3
99.9
0.0
79.8
27.0
39.2
134.9
674.6
31.7
จำนวนวันฝนตก
6
1
6
5
6
0
4
1
1
5
13
4
ฝนรวมทั้งปี 1425.2 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 52 วัน

                                                                              -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2551                                                  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
106.8
59.2
70.8
83.0
69.9
190.5
55.1
57.8
9.8
167.9
835.8
302.9
จำนวนวันฝนตก
5
2
5
8
4
8
2
5
1
10
21
14
ฝนรวมทั้งปี 2009.5 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  85 วัน

                                                                              -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2550                                                  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
241.6
33.0
74.3
151.8
245.0
183.5
45.0
38.2
360.4
192.5
309.8
จำนวนวันฝนตก
5
0
3
3
7
9
7
2
7
13
10
12
ฝนรวมทั้งปี 1875.1  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 78  วัน

                                                                                                                 -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2549                                                  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
41.5
45.0
122.7
53.5
85.4
80.2
56.9
35.1
115.5
117.6
134.7
161.5
จำนวนวันฝนตก
4
4
5
6
6
5
5
3
6
11
12
10
ฝนรวมทั้งปี  1049.6  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  77 วัน
 
                                                                                                                  -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2548                                                   ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
15.3
92.70
54.0
40.2
50.0
69.1
430.9
457.0
1179.0
จำนวนวันฝนตก
0
0
3
0
8
5
4
3
9
15
15
18
ฝนรวมทั้งปี 2388.2 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  80 วัน

                                                                                                                    -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547          
                                                  ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
41.6
25.0
10.8
145.5
64.0
32.0
53.7
69.0
175.8
174.5
110.0
จำนวนวันฝนตก
0
3
1
2
6
4
2
3
6
7
9
5
ฝนรวมทั้งปี. 901.9 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 48 วัน

                                                                                                                 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546
                                                  ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลเมตร(มม.) 
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
79.6
64.6
109.1
50.4
117.8
110.4
82.8
28.5
344.8
374.8
202.7
จำนวนวันฝนตก
3
0
4
4
3
6
7
7
3
17
15
12
ฝนรวมทั้งปี 1565.5 มม.          จำนวนวันฝนตกทั้งปี 81 วัน

                                                                                                                  -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545
                                                  ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
37.0
19.8
129.4
114.4
45.7
76.6
15.8
243.0
357.8
202.7
จำนวนวันฝนตก
0
0
2
2
8
6
3
7
2
12
15
12
ฝนรวมทั้งปี   1242.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    69      วัน