หาดใหญ่(สถานีคอหงส์)

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
215.8
28.6
31.6
195.6
200.4
157.4
75.4
132.6
98.6
124.3
จำนวนวันฝนตก
15
3
1
6
16
7
13
7
8
6
ฝนรวมทั้งปี   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
390.6
43.8
145.0
149.1
89.9
133.2
40.0
164.6
297.0
131.1
964.5
278.0
จำนวนวันฝนตก
15
6
6
19
13
16
11
20
22
14
25
19
ฝนรวมทั้งปี 2,826.8  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 186  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
307.7
12.2
0.6
0.0
123.3
117.0
89.0
136.4
50.5
235.5
276.4
565.8
จำนวนวันฝนตก
13
3
1
0.0
12
9
14
6
10
18
20
21
ฝนรวมทั้งปี 1,914.4   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 127  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
12.2
0.0
0.0
85.8
223.8
76.8
142.3
267.2
195.7
146.6
323.8
87.1
จำนวนวันฝนตก
8
0
0
8
11
8
15
22
15
16
28
15
ฝนรวมทั้งปี  1443.3  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  146  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                          ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
5.0
0.0
19.2
86.6
230.2
66.2
69.6
185.3
262.2
332.8
454.2
738.7
จำนวนวันฝนตก
7
0
3
4
18
11
12
10
19
25
23
22
ฝนรวมทั้งปี 2449.8   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  154  วัน

         ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2556                          ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
52.2
240.0
3.8
115.8
238.4
113.0
69.0
253.4
78.7
385.4
509.5
320.7
จำนวนวันฝนตก
4
13
3
11
12
12
9
13
10
23
20
23
ฝนรวมทั้งปี  2379.9   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  153 วัน
            -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2555                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
364.5
10.8
204.4
187.3
62.8
100.4
29.4
127.4
129.7
188.7
131.9
384.8
จำนวนวันฝนตก
17
3
12
14
16
4
8
14
19
15
17
19
ฝนรวมทั้งปี  1922.10   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี   158  วัน

            -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2554                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
114.7
0.0
287.9
111.6
325.8
173.4
63.6
274.8
172.9
309.3
566.4
643.2
จำนวนวันฝนตก
13
0
17
9
18
15
12
19
17
19
19
20
ฝนรวมทั้งปี 3043.6     มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  178   วัน
          
           -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2553                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
91.1
10.6
13.0
34.0
173.7
106.3
154.7
161.3
352.3
536.0
799.4
357.6
จำนวนวันฝนตก
11
3
2
6
8
12
18
14
22
16
26
23
ฝนรวมทั้งปี  2790.0    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี161  วัน

         -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2552                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
112.3
36.3
140
251.1
162.9
31.7
74.1
42.0
72.6
343.7
924.0
49.1
จำนวนวันฝนตก
9
2
15
16
19
6
11
3
13
18
23
12
ฝนรวมทั้งปี 2239.8   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 147  วัน

       -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2551                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
92.1
51.9
70.5
76.8
154.6
241.1
105.5
170.2
27.0
163.7
787.2
392.6
จำนวนวันฝนตก
7
7
8
10
20
18
16
20
7
17
22
20
ฝนรวมทั้งปี 2333.2  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 172 วัน

-ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2550                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
217.0
9.1
92.3
68.3
257.1
249.2
102.1
52.9
94.1
351.6
251.2
263.4
จำนวนวันฝนตก
14
4
10
10
21
18
11
11
12
22
20
16
ฝนรวมทั้งปี 2008.3    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 169 วัน

  
-ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2549                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
48.3
145.6
147
139.5
161.0
60.3
54.3
85.2
300.7
149.5
155.5
257.8
จำนวนวันฝนตก
8
9
7
8
21
15
11
10
25
24
17
18
ฝนรวมทั้งปี 1704.7    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 173  วัน
 
-ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2548                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
3.3
1.8
2.8
16.4
210.9
94.1
146.3
189.0
116.3
277.8
551.0
949.1
จำนวนวันฝนตก
3
1
3
2
20
16
12
20
16
24
25
29
ฝนรวมทั้งปี 2558.8     มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 171   วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547          
                                                  ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
33.7
18.5
59.6
94.6
336.8
150.0
93.1
79.1
177.1
176.3
225.9
141.2
จำนวนวันฝนตก
11
2
7
9
12
15
13
13
15
20
19
11
ฝนรวมทั้งปี  1585.9 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 147 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546
                                                  ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
50.4
22.0
180.8
56.3
118.9
294.3
248.5
98.6
165.9
315.0
324.7
324.7
จำนวนวันฝนตก
10
6
10
5
11
15
17
12
18
27
20
20
ฝนรวมทั้งปี มม.  2200.1   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 171 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545
                                                  ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
11.8
0.4
19.9
81.2
225.8
40.4
58.1
49.5
87.9
156.0
382.2
293.1
จำนวนวันฝนตก
11
2
4
9
11
10
15
17
15
19
19
22
ฝนรวมทั้งปี  1406.3   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี  154    วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
330.9
10.9
160.9
94.6
50.7
65.7
90.8
81.7
101.4
348.0
258.6
372.5
จำนวนวันฝนตก
14
1
17
15
11
12
12
10
18
25
22
17
ฝนรวมทั้งปี  1966.7  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   174   วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
113.5
40.8
170.3
223.4
97.0
116.1
32.9
81.7
191.5
225.4
1146.3
321.1
จำนวนวันฝนตก
15
10
9
12
17
17
9
10
17
25
27
20
ปี          ฝนรวมทั้งปี  2760.0    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี  188  วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
327.1
122.9
207.5
110.7
149.3
167.1
-
218.9
129.7
181.5
432.1
602.6
จำนวนวันฝนตก
17
7
12
18
15
12
-
15
17
21
21
24
ฝนรวมทั้งปี  2649.4   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   179  วัน
                                                                                 
 -