จะนะ

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
156.1
67.5
3.2
63.6
92.2
97.2
17.0
136.3
186.1
378.4
   
จำนวนวันฝนตก
9
1
1
5
9
7
2
5
16
15
   

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
352.4
5.5
51.9
254.5
136.8
52.9
62.0
205.0
153.3
165.1
1017.3
269.9
จำนวนวันฝนตก
17
2
3
9
10
7
7
12
12
9
21
15
ฝนรวมทั้งปี  2,726.6  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  124   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
92.5
28.0
0.0
0.0
39.0
30.0
24.6
70.9
70.8
127.1
211.0
656.7
จำนวนวันฝนตก
7
3
0.0
0.0
4
3
5
5
6
8
14
17
ฝนรวมทั้งปี 1,350.6   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  72  วัน

 

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ

8.0

0.0
0.0
20.0
55.0
27.0
29.1
95.0
145.5
185.0
247.0
49.2
จำนวนวันฝนตก
1
-
0
1
3
2
6
7
9
9
17

4

ฝนรวมทั้งปี  860.8  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 59   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
12.0
0.0
0.0
5.5
52.9
81.4
25.0
199.2
60.0
443.8
429.5
573.0
จำนวนวันฝนตก
2
0
0
1
3
6
2
12
8
20
16
19
ฝนรวมทั้งปี 1882.3   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 89   วัน

                    -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2556                    ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
62.9
152.0
14.7
129.5
80.1
95.4
103.1
50.5
162.7
581.3
324.1
จำนวนวันฝนตก
4
6
0
7
11
7
6
9
6
13
15
12
ฝนรวมทั้งปี 1753.3     มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 96   วัน

            -ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2555                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
290.2
10.0
49.2
181.1
32.0
54.0
7.0
78.5
147.6
154.6
104.7
272.0
จำนวนวันฝนตก
13
1
3
10
3
3
2
4
10
9
11
18
ฝนรวมทั้งปี 1380.90    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 87   วัน

  ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554                                                         ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
156.7
0.0
136.3
40.5
15.0
87.9
106.5
151.7
79.4
101.6
444.1
640.5
จำนวนวันฝนตก
6
0
7
1
2
5
2
11
4
5
14
16
ฝนรวมทั้งปี 1960.2    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  73  วัน

   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                                                         ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
24.6
0.0
12.5
0.0
6.0
19.0
38.7
0.0
84.0
297.3
388.0
372.7
จำนวนวันฝนตก
3
0
1
0
1
3
4
0
5
9
17
17
ฝนรวมทั้งปี 1242.80    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  60  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552
                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
25.6
0.0
89.0
43.2
96.6
15.5
85.1
9.5
18.0
30.7
678.7
41.4
จำนวนวันฝนตก
3
0
5
3
7
1
5
2
4
3
14
4
ฝนรวมทั้งปี 1133.3  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 51 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551
                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.5
11.5
15.2
3.5
85.3
47.1
62.0
27.0
49.9
713.9
267.8
จำนวนวันฝนตก
1
3
1
0
1
8
5
2
2
7
20
13
ฝนรวมทั้งปี  1287.3 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 63 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550
                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
61.9
0.0
14.8
15.7
276.3
71.5
68.7
41.8
304.4
221.9
65.5
จำนวนวันฝนตก
3
0
3
1
12
4
2
0
5
11
9
7
ฝนรวมทั้งปี  1142.5 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 57 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2549                                                            ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
30.0
22.1
10.0
0.7
8.7
0.0
0.5
33.7
7.2
49.8
7.2
จำนวนวันฝนตก
1
4
2
1
8
3
0
1
2
4
6
2
ฝนรวมทั้งปี 169.9  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 34 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2548
                                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
6.5
0.0
14.0
125.8
7.2
10.1
10.0
46.6
333.4
230.9
857.4
จำนวนวันฝนตก
1
0
0
1
8
2
1
2
10
13
14
18
ฝนรวมทั้งปี 1641.9 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 70ี วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547                                                              ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
9.1
35.8
0.7
10.0
23.0
18.5
196.8
113.5
155.2
58.7
จำนวนวันฝนตก
1
0
0
2
1
1
2
2
10
9
9
4
ฝนรวมทั้งปี 621.3 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 41 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546                                                         
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
30.0
0.0
61.0
7.0
31.5
75.3
111.6
17.1
79.6
252.3
329.5
101.7
จำนวนวันฝนตก
1
0
3
1
3
3
10
3
3
11
11
7
ฝนรวมทั้งปี 1096.6 มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 65 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545
                             
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
19.0
84.7
81.5
37.6
11.7
46.7
300.3
312.8
101.7
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
1
4
3
3
2
4
11
11
10
ฝนรวมทั้งปี   996.0    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     49    วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
110.2
25.7
82.2
10.9
72.1
23.0
10.5
220.2
171.9
132.5
จำนวนวันฝนตก
6
0
2
3
2
4
2
0
1
10
10
6
ฝนรวมทั้งปี   1405.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     46     วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
17.4
10.2
103.4
54.8
34.8
83.3
14.7
38.1
57.3
55.4
883.1
192.7
จำนวนวันฝนตก
2
1
4
5
3
8
2
4
3
6
18
9
ปี          ฝนรวมทั้งปี   1545.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี      65   วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
64.8
67.1
63.2
76.1
168.1
46.8
26.7
83.7
76.8
222.4
355.1
773.9
จำนวนวันฝนตก
5
3
8
5
9
4
4
6
7
15
12
16
ฝนรวมทั้งปี   2024.7  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    94     วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
40.0
0.0
0.0
0.0
6.3
42.4
90.3
52.7
97.9
496.6
364.4
191.0
จำนวนวันฝนตก
5
0
0
0
3
7
4
5
6
20
12
5
ฝนรวมทั้งปี  1381.6    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   67      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
7.3
57.6
12.8
30.6
2.8
83.3
88.9
194.3
227.4
156.7
166.9
476.4
จำนวนวันฝนตก
1
5
2
3
1
8
8
11
9
9
8
12
ฝนรวมทั้งปี  1505.0    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     77    วัน