คลองหอยโข่ง

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
31.2
0.0
13.5
35.4
3.1
0.0
5.2
0.0
0.0
3.0
   
จำนวนวันฝนตก
2
0
1
1
1
0
1
0
0
1
   
ฝนรวมทั้งปี     มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี    วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
411.5
3.0
77.7
82.3
15.3
12.0
0.0
0.0
12.4
20.5
545.8
47.1
จำนวนวันฝนตก
13
1
3
4
1
1
0
0
2
1
16
4
ฝนรวมทั้งปี  1,227.6   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  46  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
73.8
0.0
0.0
13.8
0.0
46.6
5.6
46.9
59.1
40.1
437.5
จำนวนวันฝนตก
3
0
0.0
0.0
4
0
3
1
2
7
7
8
ฝนรวมทั้งปี 723.4    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 35   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558     ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
10.0
61.5
4.3
0.0
56.6
90.8
59.7
135.5
7.9
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
1
5
1
0.0
4
5
4
9
2
ฝนรวมทั้งปี  426.3   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 31   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
10.1
15.0
22.5
27.8
49.3
76.7
210.9
155.3
467.4
จำนวนวันฝนตก
0
0
2
2
3
0
2
5
6
17
12
15
ฝนรวมทั้งปี 1035.0    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  64   วัน
   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2556
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
10.7
91.0
125.2
38.9
15.3
70.5
107.1
35.3
24.9
211.3
150.8
จำนวนวันฝนตก
2
4
0
6
12
1
1
4
1
4
14
9
ฝนรวมทั้งปี 881  มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 58   วัน

ปริมาณฝนรายเดือน พ.ศ.2555                                              ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี   มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี   วัน

 
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี    วัน

 
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552
                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551
                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550
                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2549
                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี ี มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งป วัน

 
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2548                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547                                        
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนวันฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ฝนรวมทั้งปี มม.        จำนวนวันฝนตกทั้งปี วัน