กระแสสินธุ์

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561   ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
437.0
0.0
0.0
73.6
129.8
30.5
28.0
32.9
56.7
259.0
   
จำนวนวันฝนตก
12
0
0
4
7
4
3
5
7
13
   
ฝนรวมทั้งปี    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี    วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560   ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
1245.1
36.0
80.7
176.3
85.0
10.5
0.0
3.5
108.0
120.0
1061.0
121.3
จำนวนวันฝนตก
18
3
2
8
4
1
0
1
5
4
21
7
ฝนรวมทั้งปี  3,047.4  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  74  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559   ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
53.8
23.2
0.0
0.0
72.3
50.9
76.0
0.0
25.6
146.2
280.9
1120.7
จำนวนวันฝนตก
2
3
0.0
0.0
5
3
6
0
2
7
16
16
ฝนรวมทั้งปี 1,849.6   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  60  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558         ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
10.6
0.0
0.0
65.6
60.3
20.7

105.5

101.5
93.0
213.9
547.3
208.3
จำนวนวันฝนตก
1
0
0
2
4
1
5
5
6
8
17
9
ฝนรวมทั้งปี 1426.7   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  58  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
0.0
213.2
30.8
21.1
111.5
61.8
338.6
506.4
624.4
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
0
11
4
2
5
4
13
15
18
ฝนรวมทั้งปี 1907.8    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 72    วัน

           ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2556                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
35.5
279.0
165.2
60.5
44.0
0.0
10.5
81.4
190.7
816.2
210.3
จำนวนวันฝนตก
2
6
0
6
3
2
0
1
2
10-
18
9
ฝนรวมทั้งปี 1893.3   มม. จำนวนวันฝนตกทั้งป ี59  วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2555                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
438.4
8.5
67.5
33.0
10.0
51.3
0.0
0.0
61.4
398.7
306.7
297.3
จำนวนวันฝนตก
12
1
4
3
1
3
0
0
2
15
13
16
ฝนรวมทั้งปี 1672.80  มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 70  วัน

 
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
117.6
0.0
256.2
30.0
0.0
30.7
81.2
51.2
223.0
274.2
448.8
จำนวนวันฝนตก
5
0.0
7
1
0
0
1
5
2
11
13
14
ฝนรวมทั้งปี 1512.9   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี  59  วัน

 
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
184.5
0.0
166.0
82.5
25.5
0.0
17.4
50.3
17.0
112.3
523.6
91.0
จำนวนวันฝนตก
6
0.0
7
3
2
0
2
4
1
4
15
2
ฝนรวมทั้งปี 1270.1  มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 46 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551
                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
114.9
100.5
10.5
116.5
78.2
10.0
91.7
77.0
51.0
224.2
916.5
302.2
จำนวนวันฝนตก
5
2
1
4
5
1
3
4
2
10
22
12
ฝนรวมทั้งปี 2093.2   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 71 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550
                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
187.2
0.0
10.5
73.6
158.0
17.2
44.4
15.5
60.6
306.1
306.2
113.0
จำนวนวันฝนตก
9
0
1
5
9
3
3
2
4
16
11
8
ฝนรวมทั้งปี 1292.3  มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 71 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2549
                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
10.5
15.0
96.8
77.5
83.2
43.3
46.2
16.2
71.7
204.5
396.4
206.4
จำนวนวันฝนตก
1
4
5
5
9
4
2
2
5
9
17
14
ฝนรวมทั้งปี 1267.7 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 77 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2548
                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
18.5
65.9
63.9
31.4
18.0
32.8
280.6
422.7
1254.1
จำนวนวันฝนตก
0
0
2
0
5
4
1
3
7
13
14
21
ฝนรวมทั้งปี 2187.9ี มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี70 วัน

 
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
16.7
0.0
7.4
0.0
0.0
32.6
24.6
0.0
34.0
360.2
306.5
205.6
จำนวนวันฝนตก
1
0
1
0
0
3
2
0
2
10
12
9
ฝนรวมทั้งปี 987.60 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 40 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546                                        
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
16.7
0.0
7.4
0.0
0.0
32.6
24.6
0.0
34.0
360.2
331.2
126.3
จำนวนวันฝนตก
1
0
1
0
0
3
2
0
2
10
10
5
ฝนรวมทั้งปี 933.0 มม.        จำนวนวันฝนตกทั้งปี 34 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545
                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
16.7
0.0
10.5
0.0
27.0
0.0
7.4
37.8
16.4
143.3
614.7
126.3
จำนวนวันฝนตก
1
0
1
0
4
0
1
2
2
8
12
5
ฝนรวมทั้งปี   1000.1    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   36      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
143.6
9.4
289.0
66.8
73.7
40.1
164.4
13.7
15.4
218.6
359.8
314.4
จำนวนวันฝนตก
7
1
5
3
3
2
5
2
2
12
15
9
ฝนรวมทั้งปี   1708.9    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    66      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
116.5
78.5
168.2
93.4
22.1
25.0
0.0
52.8
60.5
104.0
593.3
345.3
จำนวนวันฝนตก
8
3
7
9
4
4
0
3
4
6
16
10
ปี          ฝนรวมทั้งปี 1663.6    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     74  วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                  
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
299.9
374.0
31.9
77.9
96.0
10.8
23.0
49.6
106.5
238.7
656.9
641.3
จำนวนวันฝนตก
12
6
4
5
6
1
2
3
6
18
18
19
ฝนรวมทั้งปี  2517.5     มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    100      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                  
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.5
73.5
123.6
11.9
26.5
609.3
469.2
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
0
0
2
4
7
2
13
19
22
ฝนรวมทั้งปี    1565.5   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    69      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
62.0
0.0
82.5
-
28.0


164
.8

28.9
154.7
215.0
664.4
480.1
จำนวนวันฝนตก
0
1
0
2
-
1
8
3
7
11
16
9
ฝนรวมทั้งปี   1880.4    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี      58    วัน