ควนเนียง

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561    ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
125.1
0.0
5.0
55.7
121.6
63.0
27.2
10.2
10.8
230.3
   
จำนวนวันฝนตก
8
0
0
5
4
5
3
1
3
9
   
ฝนรวมทั้งปี     มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560     ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
366.4
34.3
112.6
93.3
103.5
105.5
26.8
0.0
98.5
85.6
921.8
166.2
จำนวนวันฝนตก
13
3
4
8
4
7
2
0
6
7
23
12
ฝนรวมทั้งปี  2,087.7   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 89  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559     ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
81.6
24.5
0.0
0.0
38.7
73.9
99.3
94.1
28.7
122.0
256.7
520.7
จำนวนวันฝนตก
10
2
0.0
0.0
6
5
7
7
4
8
14
14
ฝนรวมทั้งปี  1,340.2   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 77  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558     ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
47.3
8.5
0.0
72.3
117.0
31.2
131.6
167.2
95.5
215.8
401.9
140.7
จำนวนวันฝนตก
4
1
0
4
8
4
8
11
7
11
23
8
ฝนรวมทั้งปี 1429    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 89  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
2.5
0.0
3.5
0.0
45.5
51.2
101.5
88.4
46.8
284.5
460.8
548.0
จำนวนวันฝนตก
2
1
0
3
3
3
6
6
16
20
23
ฝนรวมทั้งปี 1632.7    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 83   วัน

                         -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2556                                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
52.3
128.5
52.1
108.9
52.9
33.2
70.5
44.9
169.2
501.7
268.3
จำนวนวันฝนตก
3
6
0
4
5
7
3
1
2
11
12
9
ฝนรวมทั้งปี 1482.5    มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 63 วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2555                                                  ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
162.5
1.5
57.9
28.5
17.5
18.7
13.7
19.4
24.6
130.5
62.9
262.6
จำนวนวันฝนตก
11
1
7
5
2
4
3
3
7
11
11
17
ฝนรวมทั้งปี 800.30   มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 82  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554
                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
88.7
0.0
236.3
10.5
0.1
21.2
13.5
89.9
56.2
173.4
246.2
392.0
จำนวนวันฝนตก
7
0
11
1
1
3
3
9
2
12
12
17
ฝนรวมทั้งปี  1328.0  มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี  78  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
13.5
8.4
3.9
10.2
34.5
5.0
38.5
45.5
260.8
322.2
419.8
357.4
จำนวนวันฝนตก
2
3
1
1
2
1
4
3
14
10
21
15
ฝนรวมทั้งปี1519.70     มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี  77  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552
                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
169.7
19.5
120.4
116.4
42.7
0.0
48.7
20.8
2.5
212.2
691.5
150.8
จำนวนวันฝนตก
5
1
8
6
5
0
4
2
1
10
17
3
ฝนรวมทั้งปี 1595.2 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 62 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551
                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
164.7
50.2
48.3
125.9
68.0
145.6
158.1
40.9
46.5
153.1
609.4
229.7
จำนวนวันฝนตก
8
1
4
5
6
8
8
5
2
10
17
15
ฝนรวมทั้งปี 1840.4 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 89 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550
                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
177.7
30.1
88.3
142.6
112.9
181.8
61.0
9.3
346.2
149.4
243.7
จำนวนวันฝนตก
5
0
3
5
11
5
7
2
2
9
12
11
ฝนรวมทั้งปี 1543.0 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 72 วัน

 
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2549                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
42.7
45.5
176.1
70.1
71.7
29.4
15.8
8.5
125.0
135.5
109.3
91.0
จำนวนวันฝนตก
6
5
5
6
9
4
2
1
10
13
14
9
ฝนรวมทั้งปี 920.6 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 84 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 254
8                                        ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
16.2
62.8
48.7
35.3
21.5
56.5
164.4
239.5
807.2
จำนวนวันฝนตก
0
0
2
0
6
5
3
6
8
14
16
19
ฝนรวมทั้งปี 1452.1 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 79 วัน

  
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547                                ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
10.5
0.0
33.0
104.4
17.1
15.2
26.8
40.3
120.3
237.7
60.4
จำนวนวันฝนตก
2
0
2
0
6
3
3
3
8
12
13
5
ฝนรวมทั้งปี 665.7 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 57 วัน

    
   -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546                               
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
54.8
5.1
44.8
13.5
18.8
52.1
60.8
72.7
24.8
232.2
324.2
160.4
จำนวนวันฝนตก
3
1
5
5
4
3
8
4
5
14
14
10
ฝนรวมทั้งปี 1064.2 มม.        จำนวนวันฝนตกทั้งปี 76 วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545                                
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
15.4
34.0
108.5
64.1
19.6
56.2
38.2
47.2
287.8
160.4
จำนวนวันฝนตก
0
0
2
4
9
7
4
7
4
10
15
10
ฝนรวมทั้งปี  831.1     มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี      72    วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
285.3
12.6
136.1
30.6
1.3
16.4
20.3
10.9
59.9
204.3
313.4
346.1
จำนวนวันฝนตก
9
1
8
2
1
3
5
3
9
10
17
9
ฝนรวมทั้งปี  1437.2     มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี      77    วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
22.5
35.1
101.0
160.2
154.2
110.3
3.5
57.7
65.5
69.9
751.2
319.9
จำนวนวันฝนตก
5
4
6
12
7
10
1
4
7
10
16
11
ปี          ฝนรวมทั้งปี  1878.0   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     93  วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
225.2
218.4
20.0
92.5
95.2
36.4
56.3
112.4
27.7
170.4
421.3
363.7
จำนวนวันฝนตก
9
5
1
4
10
4
4
8
3
15
17
17
ฝนรวมทั้งปี   1839.5    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี      97    วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                 
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0
10.2
12
17.5
44.1
70.5
87.9
50.1
203.2
224.1
302.2
จำนวนวันฝนตก
0
0
1
1
2
3
5
5
4
15
14
19
ฝนรวมทั้งปี   1039.8  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     69   วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
25.8
40.5
55.6
66.1
48.3
46.8
109.2
126.0
89.9
116.7
305.2
583.9
จำนวนวันฝนตก
2
4
1
4
8
4
6
5
5
5
14
13
ฝนรวมทั้งปี   1614.0    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     71     วัน