นาหม่อม

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
108.3
0.0
0.0
86.4
121.0
52.9
45.8
105.3
76.7
286.8
   
จำนวนวันฝนตก
5
0
0
5
8
4
4
4
6
9
   
ฝนรวมทั้งปี     มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี    วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
409.7
0.5
63.7
117.7
113.3
24.8
27.1
47.6
242.7
59.7
867.0
128.3
จำนวนวันฝนตก
11
1
2
7
4
4
2
5
11
5
20
10
ฝนรวมทั้งปี  2,102.1   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  82  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
158.7
14.2
0.0
0.0
46.5
19.7
72.3
72.4
34.1
180.1
212.9
680.5
จำนวนวันฝนตก
5
1
0.0
0.0
2
4
4
4
1
8
10
17
ฝนรวมทั้งปี  1,491.4   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  56  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
52.0
97.4
66.7
93.9
168.1
93.6
130.6
358.1
54.0
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
3
7
3
6
8
5
10
18
4
ฝนรวมทั้งปี  1114.4   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  64  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
5.4
45.9
62.7
71.7
107.6
160.7
117.0
343.9
217.1
691.9
จำนวนวันฝนตก
0
0
1
3
6
3
3
10
8
19
16
18
ฝนรวมทั้งปี 1823.9   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 85   วัน

                   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 25556                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
52.7
173.2
0.0
99.3
131.4
85.4
144.6
173.1
113.3
225.6
435.0
340.9
จำนวนวันฝนตก
3
8
0
6
7
7
4
6
8
10
13
12
ฝนรวมทั้งปี 1974.5    มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 84วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2555                            ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
305.8
10.4
213.3
107.3
14.0
75.8
18.1
81.4
88.5
129.6
73.44
245.1
จำนวนวันฝนตก
9
1
8
5
1
4
3
5
7
9
7
13
ฝนรวมทั้งปี 1362.74   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 72 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554
                            ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
88.7
0.0
174.4
62.3
64.6
48.3
80.5
129.5
120.3
117.6
-58580.40.455
614.5
จำนวนวันฝนตก
7
0.0
6
1
1
4
3
7
3
7
15
15
ฝนรวมทั้งปี 2081.1    มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 69 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                            ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
13.5
0.0
0.0
2.0
14.2
0.0
9.4
161.6
328.2
34348.00
303.7
จำนวนวันฝนตก
3
0
0
0
1
2
0
1
5
10
12
14
ฝนรวมทั้งปี 1180.6   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี  48  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552
                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
38.1
0.0
34.5
55.5
38.5
0.0
41.1
62.4
10.0
94.6
901.8
32.2
จำนวนวันฝนตก
4
0
2
4
3
0
2
2
1
5
14
2
ฝนรวมทั้งปี 1308.7 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 39 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551
                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
30.2
46.5
25.3
38.0
23.0
60.2
28.4
63.0
0.0
53.7
590.6
217.4
จำนวนวันฝนตก
2
3
1
1
3
5
2
3
0
4
17
10
ฝนรวมทั้งปี 1176.3 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 51 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550
                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
111.3
0.0
12.7
15.4
109.0
183.2
84.2
10.5
49.5
341.2
161.6
157.2
จำนวนวันฝนตก
5
0
1
3
9
11
5
1
6
14
8
9
ฝนรวมทั้งปี 1235.8 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 72 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2549
                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
14.0
149.7
73.2
121.7
125.3
56.8
12.6
52.8
122.5
143.6
30.9
254.3
จำนวนวันฝนตก
2
6
4
6
9
4
2
3
8
9
5
6
ฝนรวมทั้งปี 1157.4 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 64 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2548
                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
7.5
9.1
159.3
86.6
37.3
108.4
99.1
267.8
355.1
883.6
จำนวนวันฝนตก
0
0
3
1
9
4
4
6
11
15
17
16
ฝนรวมทั้งปี 2013.8 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 86 วัน

 
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
4.9
42.4
127.0
35.9
82.2
15.7
0.0
15.3
71.1
147.3
140.3
146.1
จำนวนวันฝนตก
1
2
4
3
5
4
0
1
8
10
10
5
ฝนรวมทั้งปี 828.2 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 53 วัน

  
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546                                   
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
12
73.7
77.1
79.8
283.1
94.5
69.6
70.6
516.1
243.4
207.4
จำนวนวันฝนตก
1
0
3
4
6
7
7
4
8
21
15
10
ฝนรวมทั้งปี 1727.3 มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 86 วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
3.1
0.0
13.5
117.8
163.4
61.3
62.5
100.8
176.8
133.3
433.1
207.4
จำนวนวันฝนตก
1
0
1
8
8
4
8
6
15
10
14
10
ฝนรวมทั้งปี    1473.0    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี      85    วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
243.4
19.4
99.9
89.0
101.8
56.9
27.8
83.3
138.4
276.0
160.6
238.3
จำนวนวันฝนตก
8
2
7
8
8
9
4
3
10
20
18
11
ฝนรวมทั้งปี    1534.8   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี      108    วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                 
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
93.5
53.0
102.9
292.6
169.8
132.1
58.8
102.6
229.5
193.9
1158.0
306.2
จำนวนวันฝนตก
9
5
6
14
13
15
5
8
14
17
20
12
ปี          ฝนรวมทั้งปี   2892.9   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     138  วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
386.1
81.6
191.1
79.7
206.7
60.5
76.5
166.5
68.5
198.0
418.1
650.7
จำนวนวันฝนตก
15
5
7
10
11
5
5
11
9
18
18
21
ฝนรวมทั้งปี   2584.0    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    135      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
125.3
0.0
0.0
20.0
96.6
117.8
263.9
220.3
109.1
322.3
347.3
330.6
จำนวนวันฝนตก
8
0
0
1
9
9
12
14
8
16
20
20
ฝนรวมทั้งปี   1953.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     117     วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
133.5
7.0
27.1
80.4
83.4
186.1
228.9
237.0
94.1
211.1
481.2
จำนวนวันฝนตก
0
4
1
4
4
3
9
10
13
14
16
17
ฝนรวมทั้งปี  1769.8     มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี      95    วัน