นาทวี

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561   ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
118.5
0.0
0.0
31.5
59.8
51.7
1.0
16.3
137.7
48.0
   
จำนวนวันฝนตก
5
0
0
3
4
3
1
1
6
2
   
ฝนรวมทั้งปี     มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี    วัน

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560    ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
425.8
21.4
59.4
109.0
121.1
53.5
14.2
20.7
101.9
96.5
633.7
154.9
จำนวนวันฝนตก
13
3
3
5
6
4
1
2
4
6
18
10
ฝนรวมทั้งปี  1,812.1   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  75  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559   ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
30.0
22.3
0.0
9.0
29.2
52.0
18.1
34.8
28.0
114.0
184.4
451.3
จำนวนวันฝนตก
1
2
0.0
1
2
4
3
2
2
6
11
15
ฝนรวมทั้งปี  973.1   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี   49  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558   ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
27.7
0.0
0.0
52.8
18.7
149.6
137.4
148.0
146.5
44.6
199.7
41.0
จำนวนวันฝนตก
1
-
0
2
2
6
5
6
7
6
10
3
ฝนรวมทั้งปี  966.0   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  48   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                       ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
10.0
10.0
17.5
66.3
37.5
207.3
54.3
476.9
160.2
513.2
จำนวนวันฝนตก
0
0
1
1
3
3
3
9
6
22
12
14
ฝนรวมทั้งปี 1553.2    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี   74  วัน

              -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2556                                ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
19.0
113.5
0.3
105.7
180.4
59.8
19.6
93.2
56.2
134.0
320.6
150.1
จำนวนวันฝนตก
2
3
1
6
7
4
4
6
5
10
12
8
ฝนรวมทั้งปี 1252.4   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 68   วัน
  -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2555                                ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
184.5
2.2
77.9
199.5
38.7
19.3
13.0
28.8
121.9
81.3
116.8
104.2
จำนวนวันฝนตก
7
1
7
8
5
3
2
2
11
10
7
12
ฝนรวมทั้งปี 988.10  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 75  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554
                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
79.4
0.0
176.5
70.4
53.0
26.8
24.9
97.6
134.4
89.1
292.6
329.0
จำนวนวันฝนตก
3
0.0
8
3
4
3
1
6
11
9
11
10
ฝนรวมทั้งปี 1373.7  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 69    วัน

ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
27.8
2.0
0.0
0.0
65.5
40.4
34.5
49.5
183.1
503.0
254.0
253.6
จำนวนวันฝนตก
2
1
0
0
2
2
3
3
6
10
13
13
ฝนรวมทั้งปี 1423.4   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 55   วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552
                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
50.0
0.0
56.3
38.5
40.5
0.0
44.2
19.0
0.0
97.4
762.2
20.8
จำนวนวันฝนตก
2
0
4
2
1
0
2
2
0.0
2
11
3
ฝนรวมทั้งปี 1128.9 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 29 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551
                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
32.5
9.7
5.9
0.0
0.0
38.7
20.0
36.0
38.0
223.0
442.4
227.7
จำนวนวันฝนตก
2
1
1
0
0
3
2
2
1
5
14
8
ฝนรวมทั้งปี 1073.9 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 39 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550
                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
153.4
0.0
7.0
64.9
163.3
184.9
219.7
0.0
91.5
264.0
101.6
104.8
จำนวนวันฝนตก
4
0
1
3
11
8
10
0
7
9
9
7
ฝนรวมทั้งปี 1355.1 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 69 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 254
9                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
20.7
105.2
41.6
58.0
16.9
70.8
5.5
57.3
63.6
29.6
77.0
39.7
จำนวนวันฝนตก
2
3
2
1
3
2
1
2
3
3
7
5
ฝนรวมทั้งปี 585.9 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 34 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2548
                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
0.0
6.2
35.0
15.0
22.0
0.0
46.7
231.8
503.2
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
0
1
1
1
1
0
2
12
12
ฝนรวมทั้งปี 859.9 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี30 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือน 2547
                                                       ปริมาณน้ำฝนตมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
98.3
10.0
45.0
58.6
57.6
52.3
24.2
94.7
77.0
48.3
จำนวนวันฝนตก
0
2
1
2
5
4
0
2
7
6
5
4
ฝนรวมทั้งปี 566 มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 38 วัน

 
 -   ปริมาณฝนรายเดือน 2546                                                     
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
4.0
11.7
48.0
35.0
51.1
102.7
63.2
100.0
55.0
454.8
188.4
139.9
จำนวนวันฝนตก
1
1
5
4
6
7
6
7
8
17
11
9
ฝนรวมทั้งปี 1253.8 มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี 82 วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือน 2545                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
31.5
42.3
81.7
46.6
14.0
62.7
109.7
216.2
173.7
139.9
จำนวนวันฝนตก
0
0
1
4
5
4
2
5
8
15
13
9
ฝนรวมทั้งปี  918.3     มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    66      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                       ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
299.0
1.8
148.5
66.7
92.7
23.0
75.6
56.9
56.6
465.3
195.5
359.0
จำนวนวันฝนตก
8
1
8
3
8
5
3
5
6
16
12
8
ฝนรวมทั้งปี  1770.6     มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    83      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                 
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
122.2
25.3
120.7
346.7
75.3
78.2
21.0
79.2
143.2
144.6
535.0
169.6
จำนวนวันฝนตก
7
3
9
12
5
12
5
5
12
9
17
9
ปี          ฝนรวมทั้งปี 1888.0    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   96   วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                               
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
171.5
98.7
291.8
193.5
120.5
57.9
67.9
111.4
82.9
332.7
365.5
548.2
จำนวนวันฝนตก
12
5
14
11
11
10
6
9
9
18
15
22
ฝนรวมทั้งปี   2442.5    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    142      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                   
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
19.8
0.0
40.1
66.6
76.3
72.8
244.2
218.4
112.6
215.8
288.0
332.3
จำนวนวันฝนตก
2
0
1
3
6
7
15
11
14
17
21
16
ฝนรวมทั้งปี  1687.2     มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     113   วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
88.1
13.4
38.2
67.0
130.5
58.3
291.0
183.3
174.0
121.0
280.4
จำนวนวันฝนตก
0
5
1
7
6
10
10
12
8
14
14
17
ฝนรวมทั้งปี   1445.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     104     วัน