ระโนด

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
88.7
0.0
0.0
3.2
35.0
40.2
0.0
0.0
242.7
51.9
   
จำนวนวันฝนตก
6
0
0
1
2
6
0
0
6
7
   
ฝนรวมทั้งปี    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี    วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
830.6
26.3
20.7
29.4
23.1
0.0
0.0
1.2
105.0
54.0
1059.1
345.6
จำนวนวันฝนตก
20
4
1
4
2
0
0
1
6
4
19
11
ฝนรวมทั้งปี  2,495.0  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  72  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
40.7
0.0
0.0
21.5
16.2
7.2
5.0
0
44.0
186.4
1324.5
จำนวนวันฝนตก
0
2
0.0
0.0
4
2
1
1
0
4
11
14
ฝนรวมทั้งปี 1,645.5   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 39    วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
38.2
41.5
0.0
25.0
12.5
76.1
279.7
652.8
125.0
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
2
3
0
1
1
5
8
19
7
ฝนรวมทั้งปี 1250.8   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  46  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
1.6
0.0
0.0
0.0
62.2
36.0
18.4
197.5
478.8
473.5
จำนวนวันฝนตก
1
0
0
0
4
0
0
4
2
12
15
17
ฝนรวมทั้งปี  1268.0   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  55 วัน

             -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2556                                                          ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
56.8
152.5
0.0
107.4
157.5
77.3
18.8
62.7
8.7
251.9
630.9
291.1
จำนวนวันฝนตก
2
6
0
6
11
6
3
2
1
11
13
7
ฝนรวมทั้งปี  1815.6 มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 68 วัน
   -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2555S                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
428.3
0.0
37.5
5.5
5.5
26.4
0.0
32.0
39.9
216.5
216.8
279.1
จำนวนวันฝนตก
11
0
3
1
1
3
0
1
5
13
10
11
ฝนรวมทั้งปี 1287.50  มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 59 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554                                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
85.3
0.0
193.5
26.7
0.0
0.0
6.7
6.0
16.7
311.1
518.9
406.9
จำนวนวันฝนตก
3
0
8
1
0.0
0.0
1
1
1
10
14
12
ฝนรวมทั้งปี 1571.8  มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 51   วัน

-ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
8.0
314.8
470.5
381.2
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
0
0.0
0
1
0
1
9
19
16
ฝนรวมทั้งปี 1182.5   มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี  46  วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552                                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
32.2
5.0
92.0
81.0
47.5
0..0
8.5
6.8
0.0
42.0
295.0
25.1
จำนวนวันฝนตก
2
0
4
3
3
0
1
2
0
3
12
2
ฝนรวมทั้งปี 635.1 มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 32 วัน

 
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551                                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
177.2
37.0
0.0
66.7
60.5
28.1
15.6
79.8
5.4
89.0
856.6
223.3
จำนวนวันฝนตก
4
1
0
3
4
3
3
4
1
7
18
11
ฝนรวมทั้งป ี1639.2  มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 59 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550                                                              ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
92.6
0.0
5.0
72.3
64.8
38.3
0.0
0.0
121.2
381.2
129.7
จำนวนวันฝนตก
4
0
1
4
5
4
0
0
0
9
8
7
ฝนรวมทั้งปี 905.1  มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 42 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2549                                                              ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
32.1
0.0
30.0
35.3
20.7
6.5
5.0
46.0
211.0
321.1
100.2
จำนวนวันฝนตก
1
5
0
2
9
2
1
1
3
6
13
6
ฝนรวมทั้งปี 807.9 มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 49 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2548                                                              ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
2.2
12
0.0
16.5
40.3
25.7
51.4
320.2
627.8
1258.0
จำนวนวันฝนตก
0
0
1
1
0
2
2
3
9
12
20
21
ฝนรวมทั้งปี 2354.1 มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 71 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547                                                             ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
68.2
29.1
121.8
106.2
46.4
17.2
49.0
335.3
392.9
184.0
จำนวนวันฝนตก
0
1
0
3
3
5
3
4
11
13
14
11
ฝนรวมทั้งปี 1350.1 มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 68 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546                                                           
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
17.5
0.0
211.7
53.8
45.8
150.9
92.8
11.1
99.6
210.5
457.2
457.2
จำนวนวันฝนตก
2
0.0
4
4
4
6
9
2
5
12
16
16
ฝนรวมทั้งปี 1808.1 มม.     จำนวนวันฝนตกทั้งปี 80 วัน
    -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545                                                             
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
11.9
0.0
0.0
84.2
113.9
97.9
16.9
90.8
55.0
97.0
634.9
211.3
จำนวนวันฝนตก
3
0.0
0.0
4
6
4
2
5
5
10
17
10
ฝนรวมทั้งปี   1413.8    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี  66       วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
102.5
3.6
255.2
33.1
45.6
64.8
86.6
32.1
60.7
310.8
440.0
328.7
จำนวนวันฝนตก
8
1
10
3
2
4
6
2
7
18
22
14
ฝนรวมทั้งปี   1763.7    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   97       วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
217.2
185.2
279.6
219.0
28.8
93.9
17.8
114.0
166.8
212.0
973.4
248.9
จำนวนวันฝนตก
13
5
8
9
4
10
2
9
12
11
18
11
ปี          ฝนรวมทั้งปี    2756.6   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   112       วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
410.2
327.6
22.4
121.5
191.3
54.8
70.2
122.2
162.6
400.3
573.4
586.3
จำนวนวันฝนตก
16
9
4
15
11
12
7
8
12
17
18
18
ฝนรวมทั้งปี 3042.8      มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    147      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.6
108.6
0.0
70.5
126.9
74.1
79.3
140.9
440.3
533.3
544.6
จำนวนวันฝนตก
2
0
4
0
8
10
7
13
8
20
19
22
ฝนรวมทั้งปี 2119.1      มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี  113        วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
29.9
115.6
38.7
190.1
45.0
97.9
195.8
168.8
142.5
351.0
619.3
465.5
จำนวนวันฝนตก
5
9
2
10
8
11
14
12
17
19
19
17
ฝนรวมทั้งปี 2460.1      มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี  143         วัน