รัตภูมิ

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
187.6
47.5
17.6
44.4
148.4
90.8
83.1
24.0
117.1
237.3
   
จำนวนวันฝนตก
11
1
1
4
9
7
7
3
9
13
   
ฝนรวมทั้งปี   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
466.1
27.6
166.1
207.1
148.3
197.5
42.2
172.5
227.8
136.9
977.7
199.8
จำนวนวันฝนตก
17
4
6
11
7
7
6
8
14
10
24
14
ฝนรวมทั้งปี 2,969.6  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 128  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
147.6
50.9
0.0
0.0
48.8
62.0
141.0
26.2
36.8
159.7
349.7
666.5
จำนวนวันฝนตก
6
3
0.0
0.0
6
3
9
2
4
10
14
17
ฝนรวมทั้งปี 1,689.2   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 74  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
25.1
0.0
0.0
44.0
53.2
51.5
122.7
77.6
76.9
178.9
380.6
75.4
จำนวนวันฝนตก
3
0
0
3
3
4
5
5
4
11
18
5
ฝนรวมทั้งปี 1085.9   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 61  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
12.6
1.5
12.3
32.5
67.7
28.5
42.3
207.3
80.2
281.6
325.2
566.3
จำนวนวันฝนตก
1
1
1
1
8
2
5
9
7
19
20
19
ฝนรวมทั้งปี 1657.9   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 93   วัน

            -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2556                                  ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
82.8
250.5
0.0
178.4
118.3
129.7
48.2
114.9
64.5
143.7
522.8
318.8
จำนวนวันฝนตก
4
6
0
7
6
8
4
5
5
14
15
13
ฝนรวมทั้งปี 1972.6   มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี 87   วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2555                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
381.6
17.0
68.7
94.4
65.0
51.9
52.9
140.8
53.0
148.6
212.6
444.7
จำนวนวันฝนตก
15
1
7
7
7
5
5
8
9
10
18
18
ฝนรวมทั้งปี 1061.60  มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี 110  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
182.0
0.0
370.1
65.3
56.7
14.5
85.4
116.5
147.2
327.7
654.2
649.4
จำนวนวันฝนตก
6
0
13
2
6
3
5
10
4
13
15
21
ฝนรวมทั้งปี 2669.0  มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี  98   วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                                         ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
108.0
0.0
6.1
53.8
17.7
8.4
105.2
43.6
177.0
309.5
481.8
302.3
จำนวนวันฝนตก
4
0
1
2
3
1
7
3
10
11
21
19
ฝนรวมทั้งปี 1613.4     มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี  82   วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 25
 52                                         ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
176.8
0.0
102.8
187.9
121.8
0.0
118.7
49.5
52.4
125.0
892.4
101.2
จำนวนวันฝนตก
7
0
8
10
9
0
4
8
5
6
18
4
ฝนรวมทั้งปี 1928.5   มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี 79  วัน

 
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 25 51                                              ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
169.2
150.3
103.2
72.2
71.3
140.5
92.5
94.9
40.5
139.7
788.4
402.4
จำนวนวันฝนตก
7
5
8
5
5
10
7
8
4
12
21
16
ฝนรวมทั้งปี  2265.1  มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี 108   วัน

 
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 25 50                                                 ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
272.0
7.0
65.0
81.5
107.5
190.5
128.0
27.9
49.3
355.2
244.2
294.7
จำนวนวันฝนตก
8
1
4
7
9
9
7
3
6
15
12
14
ฝนรวมทั้งปี  1822.8  มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี  95  วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2549                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
78.0
43.3
202
265.4
131
19.8
56.5
20.0
138.4
168.6
173.5
259.0
จำนวนวันฝนตก
7
6
4
9
12
3
4
1
9
10
12
9
ฝนรวมทั้งปี 1555.5 มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี 86 วัน
 
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2548                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
15.1
3.3
176.5
25.0
93.0
53.4
76.0
314.0
493.8
912.8
จำนวนวันฝนตก
0
0
2
1
6
3
5
5
11
14
16
20
ฝนรวมทั้งปี 2162.9 มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี 80 วัน

  
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547                                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
66.6
21.6
63.5
63.2
223.3
42.2
83.5
87.0
54.5
223.1
304.6
153.0
จำนวนวันฝนตก
4
4
4
5
8
4
7
8
9
14
15
7
ฝนรวมทั้งป ี1386.1 มม.       จำนวนวันฝนตกทั้งปี 89 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546                                                   
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
81.7
0.8
78.6
19.5
174.3
96.5
188.8
57.2
63.2
423.1
374.8
213.0
จำนวนวันฝนตก
8
1
9
4
11
10
8
7
8
23
19
17
ฝนรวมทั้งปี 1771.5 มม.        จำนวนวันฝนตกทั้งปี 125 วัน
     -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
12.7
0.0
18.1
91.1
117.2
95.8
33.9
82.8
53.9
158.6
371.3
213.0
จำนวนวันฝนตก
3
0
2
6
8
4
5
6
9
15
19
17
ฝนรวมทั้งปี   1248.4    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   94      วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
344.7
16.9
123.9
86.7
40.8
12.2
21.3
31.9
118.5
460.7
250.3
474.6
จำนวนวันฝนตก
10
1
8
6
5
3
3
5
10
18
21
12
ฝนรวมทั้งปี   1499.0    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    73      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
77.6
31.6
175.5
259.4
81.7
111.4
35.6
181.8
127.0
57.4
906.8
291.0
จำนวนวันฝนตก
8
5
8
11
9
13
4
7
10
15
20
14
ปี          ฝนรวมทั้งปี 2336.8    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   124    วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
180.1
167.9
38.8
124.1
58.5
59.7
34.5
63.8
77.9
180.1
384.0
423.8
จำนวนวันฝนตก
8
5
3
7
6
6
6
9
6
15
18
20
ฝนรวมทั้งปี  1793.2   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี  190   วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
7.2
0.0
4.7
5.2
12.6
54.6
28.0
63.2
82.7
160.4
201.7
62.2
จำนวนวันฝนตก
1
0
2
1
3
7-
3
8-
7
14
16
6
ฝนรวมทั้งปี  682.5   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 67   วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
5.2
60.2
7.3
36.4
38.9
12.7
104.9
262.6
46.2
145.2
61.9
331.7
จำนวนวันฝนตก
1
4
1
7
2
3
9
7
9
12
7
14
ฝนรวมทั้งปี 1113.2 มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     76   วัน