สะบ้าย้อย

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
117.0
20.0
5.0
141.5
364.5
100.0
18.0
39.0
169.0
195.5
   
จำนวนวันฝนตก
7
1
1
3
14
6
2
3
11
7
   
ฝนรวมทั้งปี   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
403.3
9.0
94.7
134.7
252.3
233.0
159.3
450.7
526.5
583.0
1247.7
134.5
จำนวนวันฝนตก
17
1
5
11
9
7
5
11
16
12
20
9
ฝนรวมทั้งปี 4,228.7  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 123  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)  

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
124.8
0.0
0.0
0.0
57.5
90.5
70.9
67.5
72.5
72.5
80.5
407.5
จำนวนวันฝนตก
7
0
0.0
0.0
4
5
9
4
6
7
10
14
ฝนรวมทั้งปี  1,044.2  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 66  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558       ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)  

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
11.0
0.0
0.0
71.0
164.3
47.2
82.2
286.3
214.5
334.0
240.8
50.2
จำนวนวันฝนตก
1
0
0
3
8
4
8
12
13
15
16
5
ฝนรวมทั้งปี 1503.3   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 85  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
6.3
0.0
49.5
9.2
22.5
71.2
37.0
130.5
22.7
291.9
248.7
565.9
จำนวนวันฝนตก
2
0
2
3
3
5
1
10
2
16
14
15
ฝนรวมทั้งปี 1455.4   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 73    วัน

              ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2556                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
47.5
143.5
175.8
168.5
55.5
88.5
88.1
162.3
239.2
284.0
120.9
จำนวนวันฝนตก
4
4
0
7
12
4
4
7
9
13
12
8
ฝนรวมทั้งปี 1573.8   มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 84 วัน
- ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2555                                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
166.3
15.0
121.0
242.2
18.4
58.4
43.5
65.5
82.0
132.9
110.6
218.3
จำนวนวันฝนตก
10
1
5
10
2
4
4
3
7
9
10
18
ฝนรวมทั้งปี 1274.10  มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 83 วัน

- ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554
                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
47.3
0.0
134.5
0.0
28.6
21.8
0.0
29.8
25.7
188.9
427.9
327.6
จำนวนวันฝนตก
3
0
6
0
4
2
0
2
3
13
15
11
ฝนรวมทั้งปี  1162.1  มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 59 วัน

- ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22.0
87.0
431.6
266.9
234.6
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
0
0.0
0
0
2
3
8
13
8
ฝนรวมทั้งปี 1042.1   มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 34   วัน

- ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552
                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
3.0
0.0
1.5
22.0
0.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
559.7
49.5
จำนวนวันฝนตก
1
0
1
1
0
0
6
0
0
0
10
2
ฝนรวมทั้งปี 641.7 มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 21 วัน

- ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551
                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
44.8
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46.0
307.1
109.5
จำนวนวันฝนตก
2
1
0
0
0
0
0
0
0
4
14
6
ฝนรวมทั้งปี 924.5  มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 27   วัน

  - ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550
                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
143.3
0.0
0.0
9.0
36.9
35.5
0.0
0.0
113.4
54.2
41.0
จำนวนวันฝนตก
2
0
0
1
3
2
0
0
0
6
6
3
ฝนรวมทั้งปี 433.3  มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 23   วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2549
                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
7.7
0.0
19.0
0.0
0.0
0.0
39.1
28.5
76.7
73.4
จำนวนวันฝนตก
1
0.0
1
0
1
0
0
0
3
3
6
2
ฝนรวมทั้งปี 244.4 มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 26 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2548
                                                    ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.1
0.0
0.0
54.1
321.3
914.4
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
0
0
0
2
0.0
0
3
14
14
ฝนรวมทั้งปี 1308.9 มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 33 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2547                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
13.5
3.5
28.0
0.0
0.0
77.0
0.0
45.0
175.3
42.0
42.0
จำนวนวันฝนตก
0
1
1
1
0
0
3
0
2
6
3
3
ฝนรวมทั้งปี 426.3 มม.    จำนวนวันฝนตกทั้งปี 20 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
33.0
0.0
123.0
12.8
88.3
85.0
98.4
50.0
29.5
434.6
202.6
206.1
จำนวนวันฝนตก
3
0
3
3
5
5
7
4
3
21
12
11
ฝนรวมทั้งปี 1363.3 มม.        จำนวนวันฝนตกทั้งปี 77 วัน
      -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
36.5
0.0
4.0
35.7
35.5
42.5
29.2
37.1
111.8
298.5
239.2
206.1
จำนวนวันฝนตก
2
0
2
2
5
2
3
2
7
11
14
11
ฝนรวมทั้งปี   1076.1    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    61      วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
196.9
3.5
109.7
10.4
14.6
40.1
66.5
54.2
78.4
313.2
199.0
291.2
จำนวนวันฝนตก
7
1
6
1
4
4
4
3
5
15
9
10
ฝนรวมทั้งปี   1096.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    75      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
6.8
3.0
82.1
99.3
145.6
117.0
5.6
3.5
153.9
223.4
487.2
147.1
จำนวนวันฝนตก
4
2
8
9
8
2
2
1
11
9
13
9
ปี          ฝนรวมทั้งปี 1474.5 มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี  84 วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
36.5
46.8
11.8
31.3
19.0
39.2
13.2
172.4
240.2
181.7
310.5
38.3
จำนวนวันฝนตก
5
4
2
3
1
4
1
10
12
17
18
19
ฝนรวมทั้งปี   1489.9  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    90   วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
51.7
0.0
53.3
0.0
134.3
94.7
142.1
151.9
197.2
354.2
325.8
314.9
จำนวนวันฝนตก
7
0
1
0
8
8
9
9
10
11
19
14
ฝนรวมทั้งปี  1820.1  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    96   วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                              
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
158.2
0.0
26.1
97.3
98.0
182.4
258.8
318.1
156.5
141.5
348.8
จำนวนวันฝนตก
0
10
0
3
6
11
14
15
13
22
14
16
ฝนรวมทั้งปี  1785.7   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   124     วัน