สะเดา

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
117.2
0.0
0.9
116.8
40.3
101.8
23.3
4.8
147.0
23.0
   
จำนวนวันฝนตก
5
0
1
3
4
6
3
1
2
2
   
ฝนรวมทั้งปี     มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี    วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
283.6
0.0
147.4
56.5
47.7
18.4
16.2
86.5
92.0
51.6
530.2
77.4
จำนวนวันฝนตก
13
0
5
3
3
3
1
5
7
4
18
4
ฝนรวมทั้งปี  1,407.5   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  66  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
31.9
6.2
36.0
27.0
42.1
36.6
144.6
67.6
78.5
176.4
150.9
457.4
จำนวนวันฝนตก
4
1
1
2
6
5
8
2
5
10
11
9
ฝนรวมทั้งปี  1,255.2   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 64   วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558    ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
3.0
0.0
40.1
44.6
47.9
134.6
163.3
130.6
167.1
129.1
41.3
จำนวนวันฝนตก
1
0
0
4
4
6
12
10
9
11
14
6
ฝนรวมทั้งปี  901.6   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 77  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557                                        ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
7.5
12.3
58.3
56.5
40.4
192.4
158.0
344.4
134.3
409.9
จำนวนวันฝนตก
0
0
1
2
6
5
6
9
14
16
12
17
ฝนรวมทั้งปี 1414.0    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  88  วัน

         -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2556                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
10.8
88.6
7.2
120.8
106.0
130.0
10.5
55.3
129.9
342.2
153.3
103.2
จำนวนวันฝนตก
2
3
1
6
4
5
1
4
7
15
12
8
ฝนรวมทั้งปี 1257.8   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 68  วัน
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2555                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
439.3
16.0
151.0
255.9
41.1
28.0
28.1
39.5
143.7
122.2
118.9
174.5
จำนวนวันฝนตก
11
1
9
9
5
2
1
3
8
7
13
13
ฝนรวมทั้งปี 1558.20  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 82  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2554                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
28.7
0.0
204.5
40.2
57.6
41.1
58.5
45.9
238.4
73.1
188.6
218.5
จำนวนวันฝนตก
3
0
10
2
3
2
2
2
9
5
13
9
ฝนรวมทั้งปี 1195.1   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 60  วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2553                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
54.2
32.0
10.0
53.1
15.7
6.0
65.5
67.7
99.6
208.1
158.0
215.2
จำนวนวันฝนตก
2
2
1
7
2
1
5
4
16
16
12
13
ฝนรวมทั้งปี 945.1  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 81  วัน

 
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2552                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
6.0
0.0
167.5
79.5
53.2
0.0
47.4
37.6
41.9
113.5
726.2
27.5
จำนวนวันฝนตก
1
0
10
8
4
0
3
4
3
7
11
2
ฝนรวมทั้งปี 1300.3  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 53 วัน

-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2551                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.6
28.7
52.0
111.7
69.1
84.2
2.5
109.4
30.9
97.9
159.8
153.4
จำนวนวันฝนตก
1
1
4
4
4
6
1
4
2
9
11
9
ฝนรวมทั้งปี 900.2   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 56   วัน

 
-   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2550                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
57.5
0.0
112.6
24.5
28.9
29.1
10.5
0.0
10.5
105.4
103.6
123.7
จำนวนวันฝนตก
3
0
4
3
3
3
1
0
1
8
11
10
ฝนรวมทั้งปี 606.3   มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 47  วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 254                                                     ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
9.0
58.9
92.2
81.7
89.8
92.2
21.2
8.5
146.1
241.1
27.2
37.0
จำนวนวันฝนตก
1
4
4
3
7
5
2
1
7
10
4
2
ฝนรวมทั้งปี 904.9 มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 50วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 254 8                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
26.3
40.6
62.5
46.3
20.0
10.7
72.2
99.2
134.8
260.1
จำนวนวันฝนตก
0
0
2
3
7
3
2
1
4
8
10
17
ฝนรวมทั้งปี 772.7 มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 57 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 254 7                                                      ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
6.5
1.7
113.6
68.2
46.8
10.4
52.8
77.2
142.2
79.6
33.6
จำนวนวันฝนตก
0
1
1
5
3
5
1
3
7
12
6
5
ฝนรวมทั้งปี 632.6 มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี 49 วัน

    -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2546
                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
10.4
0.0
10.7
1.5
188.2
49.5
46.8
79.3
124.3
287.0
102.4
227.4
จำนวนวันฝนตก
1
0
1
1
7
4
4
4
8
15
8
7
ฝนรวมทั้งปี 1027.5 มม.          จำนวนวันฝนตกทั้งปี 60 วัน
     -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2545                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
86.1
60.9
41.1
81.4
46.4
162.8
148.8
154.8
227.4
จำนวนวันฝนตก
0
0
0
7
3
2
4
5
10
9
8
7
ฝนรวมทั้งปี   1009.6    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    55      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
154.8
0.0
83.5
127.4
109.7
39.2
13.5
137.1
21.8
196.2
41.1
171.9
จำนวนวันฝนตก
10
0
9
9
4
3
3
7
1
14
7
8
ฝนรวมทั้งปี   1096.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    75      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
62.1
146.4
179.3
336.6
146.8
200.8
97.7
216.2
287.1
86.4
426.7
114.6
จำนวนวันฝนตก
11
11
20
24
19
19
7
13
19
21
13
9
ปี          ฝนรวมทั้งปี 2300.7  มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี  186   วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
40.6
137.9
94.3
53.8
66.9
79.1
0.0
136.3
290.2
199.3
338.2
จำนวนวันฝนตก
0
3
10
4
2
3
4
0
8
21
22
21
ฝนรวมทั้งปี   1436.3    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     98     วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                    
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
6.3
121.5
34.3
55.0
138.0
135.4
96.9
284.4
217.0
36.8
จำนวนวันฝนตก
0
0
1
2
4
2
11
11
7
12
14
3
ฝนรวมทั้งปี  1125.2     มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    67     วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                              
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
5.9
49.2
72.5
115.7
0.0
47.0
297.9
222.7
59.0
82.0
148.3
จำนวนวันฝนตก
0
1
3
10
9
0
3
8
9
4
8
6
ฝนรวมทั้งปี   1100.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี   61       วัน