สิงหนคร

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
237.5
0.0
9.2
45.0
39.8
22.6
0.0
27.3
41.9
373.3
   
จำนวนวันฝนตก
8
0
0
2
2
2
0.0
1
4
12
   
ฝนรวมทั้งปี    มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี  วัน

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
484.4
3.2
102.8
83.1
26.8
58.2
5.3
31.3
94.7
129.6
1084.6
267.5
จำนวนวันฝนตก
19
1
3
6
3
6
2
2
6
8
21
9
ฝนรวมทั้งปี  2,371.5  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 86 วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
135.8
30.2
0.0
0.0
110.6
49.7
94.4
45.5
0
114.3
172.6
949.5
จำนวนวันฝนตก
3
2
0.0
0.0
6
4
3
1
0
7
16
15
ฝนรวมทั้งปี  1,702.6  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 57  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558  ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
93.2
0.0
3.1
81.6
123.4
43.2
43.9
277.6
43.3
286.9
562.7
168.5
จำนวนวันฝนตก
4
0
0
3
3
1
3
6
2
11
18
9
ฝนรวมทั้งปี   1727.4  มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 60  วัน

 

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557   ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
11.6
0.0
0.0
0.0
32.1
63.5
83.8
207.3
72.8
289.4
155.3
635.3
จำนวนวันฝนตก
1
0
0
0
4
5
4
9
5
15
13
18
ฝนรวมทั้งปี  1551.1   มม.   จำนวนวันฝนตกทั้งปี 74  วัน

            - ปริมาณฝนตกปี 2556                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
65.4
91.0
45.4
17.6
0.0
0.0
16.0
86.4
708.9
281.6
จำนนวนวันฝนตก
5
4
0
2
0
2
0
0
1
7
14
11
ฝนตกทั้งปี  1312.3   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 46   วัน
- ปริมาณฝนตกปี 2555                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
272.0
0.0
38.5
40.0
47.4
25.3
16.9
32.0
61.5
139.5
104.8
354.4
จำนนวนวันฝนตก
13
0
2
6
3
3
2
1
3
10
8
12
ฝนตกทั้งปี  1132.30   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 63   วัน

- ปริมาณฝนตกปี 2554
                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
196.9
0.0
408.7
10.2
55.2
3.3
68.6
81.2
130.9
332.6
557.6
621.3
จำนนวนวันฝนตก
3
0
11
1
3
1
3
6
4
13
18
22
ฝนตกทั้งปี  2466.5    มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี  85   วัน

- ปริมาณฝนตกปี 2553                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
0.0
0.0
16.2
35.6
49.5
43.0
365.9
348.5
520.2
จำนนวนวันฝนตก
0
0
0
0
0.0
2
4
3
6
9
17
17
ฝนตกทั้งปี 1378.9     มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี  58   วัน

- ปริมาณฝนตกปี 2552                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
97.6
0.0
17.0
6.0
12.5
0.0
0.0
0.8
56.8
489.3
160.1
จำนนวนวันฝนตก
2
0
2
1
1
0
0
1
0
5
11
2
ฝนตกทั้งปี  840.1  มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 25  วัน

 - ปริมาณฝนตกปี 2551                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
109.9
21.7
0.0
65.7
13.2
113.1
43.7
59.3
0.0
180.6
797.7
179.2
จำนนวนวันฝนตก
6
1
0
2
1
4
2
3
0
8
19
9
ฝนตกทั้งปี 1584.1   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 55   วัน

 - ปริมาณฝนตกปี 2550                                                            ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
99.6
0.0
20.0
67.5
85.2
13.5
27.7
316.2
190.1
131.4
จำนนวนวันฝนตก
4
0
0
2
6
3
0
1
2
9
12
8
ฝนตกทั้งปี 951.2   มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 47   วัน

- ปริมาณฝนตกปี 2549
                                                           ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
28.0
54.1
75.3
42.5
136.0
26.5
44.5
52.6
68.9
104.6
196.4
194.8
จำนนวนวันฝนตก
3
4
2
2
4
4
4
3
7
10
17
12
ฝนตกทั้งปี 1024.2 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 72 วัน

 - ปริมาณฝนตกปี 2548                                                            ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
0.0
63.8
15.3
25.5
19.5
170.9
241.8
420.3
1131.2
จำนนวนวันฝนตก
0
0
0
0
2
1
2
4
11
14
13
19
ฝนตกทั้งปี 2088.3 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 66 วัน

    - ปริมาณฝนตกปี 2547                                                            ปริมาณน้ำฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
5.7
14.8
38.6
41.8
22.0
17.1
66.8
148.8
275.3
104.8
จำนนวนวันฝนตก
0
0
1
1
3
2
2
2
6
6
6
3
ฝนตกทั้งปี 735.7 มม.  จำนวนวันฝนตกทั้งปี 32 วัน
 
 -ปริมาณฝนตก ปี 2546
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
75.4
12.3
88.9
46.2
36.8
73.4
3.1
36.6
37.5
440.3
450.4
302.0
จำนนวนวันฝนตก
3
1
6
3
3
3
2
4
4
17
15
10
ฝนตกทั้งปี 1602.9 มม.        จำนวนวันฝนตกทั้งปี 71 วัน
 
- ปริมาณฝนตก ปี 2545

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
0.0
0.0
59.7
155.5
31.0
17.2
34.9
36.5
155.2
671.0
302.0
จำนนวนวันฝนตก
0
0
0
6
7
2
1
3
5
9
13
10
ฝนรวมทั้งปี 1463.0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 56 วัน

 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2544
                                                                                 
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
211.1
24.5
134.3
0.0
52.8
48.7
75.0
4.8
59.1
268.9
511.9
334.2
จำนวนวันฝนตก
5
1
6
0
4
4
4
1
6
16
17
8
ฝนรวมทั้งปี   1725.3    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     72     วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2543                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
73.4
19.7
233.4
64.4
0
93.9
45.7
84.9
150.9
724.6
271.2
จำนวนวันฝนตก
5
3
7
4
0
6
0
4
6
7
17
11
ปี          ฝนรวมทั้งปี   1762.1    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     70     วัน วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2542                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
249.0
172.1
17.8
40.1
77.2
58.3
41.3
102.9
93.9
103.6
529.2
539.7
จำนวนวันฝนตก
9
4
3
4
6
1
1
7
10
8
18
17
ฝนรวมทั้งปี   2025.1    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี     88     วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2541                                                                                      
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
2.5
41.0
48.0
49.4
68.5
61.5
53.5
96.8
122.5
จำนวนวันฝนตก
1
0
0
1
1
2
0
5
4
5
4
6
ฝนรวมทั้งปี   543.7    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    29      วัน
 -   ปริมาณฝนรายเดือนปี พ.ศ. 2540                                                                                       
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริมาณ
43.7
18.2
53.5
70.3
190.1
131.1
28.5
304.5
119.3
644.0
จำนวนวันฝนตก
0
4
0
4
4
7
10
8
5
14
12
19
ฝนรวมทั้งปี   1603.2    มม.      จำนวนวันฝนตกทั้งปี    87      วัน