ศอ. เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา Print

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ได้มอบหมายให้นายณัทพลไชยทอง ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
และนางสาวพณธร เรณุมาศเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน
เพื่อให้ข้อมูลการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “บ่อตาลกเหนือ”เลขที่ 11142
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์
ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศได้รายงานที่มาและความสำคัญของสถานีตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ ขั้นตอน กระบวนการ และความคืบหน้าในการดำเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง

“บ่อตาลกเหนือ” เลขที่ 11142 ให้ที่ประชุมได้รับทราบประกอบการลงมติ
ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดานในคราวต่อไป


1.jpg2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg