นักเรียนโรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ. Print


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 -12:00 น

นักเรียนโรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จำนวน 55 คน พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ-/ข่าว พัชรี


IMG_4316.jpgIMG_4317.jpgIMG_4321.jpgIMG_4375.jpgIMG_4383.jpgIMG_4455.jpgIMG_4469.jpgIMG_4474.jpgIMG_4485.jpgIMG_4486.jpgIMG_4487.jpgIMG_4514.jpgIMG_4518.jpgIMG_4525.jpgIMG_4570.jpg