ศอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา" Print


เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำข้าราชการ ศอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา" ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดแม่เตย ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าข้าม จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการ จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดแม่เตย และมอบถุงยังชีพโดยเน้นให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ต่อจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง [https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201013131625291;13-10-63]


ข่าว: พัชรี /ภาพ: จิรพงษ์และชวนพิศ


จิตอาสา รร.วัดแม่เตย_๒๐๑๐๑๓_0.jpgจิตอาสา รร.วัดแม่เตย_๒๐๑๐๑๓_5.jpgจิตอาสา รร.วัดแม่เตย_๒๐๑๐๑๓_22.jpgจิตอาสา รร.วัดแม่เตย_๒๐๑๐๑๓_53.jpgจิตอาสา รร.วัดแม่เตย_๒๐๑๐๑๓_59.jpgจิตอาสา รร.วัดแม่เตย_๒๐๑๐๑๓_63.jpgจิตอาสา รร.วัดแม่เตย_๒๐๑๐๑๓_127.jpg