นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิยาลัย 2 เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 72 คน และครูจำนวน 5 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ช่วงเช้าและบ่าย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยได้รับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังต่อไปนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_4923.jpgIMG_4936.jpgIMG_5024.jpgIMG_5100.jpgIMG_5110.jpgIMG_5134.jpg