นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 31 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน
และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg6.jpg7.jpg5.jpg