ศอ.จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ข้าราชการและลูกจ้าง Print


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นำโดย ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลสงขลามาทำการตรวจนอกสถานที่ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เพื่อเป็นการตรวจเช็คร่างกาย หาความเสี่ยง และความผิดปกติของร่างกาย ก่อนที่จะเกิดโรค นำไปสู่การป้องกัน และการวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที
โดยมีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งหมดจำนวน 35 คน


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg