ศอ. ร่วมประชุมชุดปฏิบัติการ คณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 Print


เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ) ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ (หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ)
เป็นประธานที่ประชุมชุดปฏิบัติการ คณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย
วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ สภาวะอากาศ และปริมาณน้ำท่า จังหวัดสงขลา
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงลา


2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg