นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2566 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 465 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นายแสงเพชร อินคา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นายริดวาน ทาหา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวนฤมล ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นายธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ นายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์


IMG_7822.JPG
IMG_7871.JPG
IMG_7888.JPG
IMG_7933.JPG
IMG_8311.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้