ส่วนตรวจอากาศการบิน

นายนเรศ จันทนา
รักษาการผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน

นางศิริลักษณ์ มีขำ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวนิอีฟวา หะยีนิมะ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายณัฐนันท์ รักษายศ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายกิตติพงษ์ จงวนาพิทักษ์กุล
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน