ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นายปวริศวร เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นางสาวพณธร เรณุมาศ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นายอนุชา ทิ้งอีด
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายศิริชัย ผึ้งสีใส
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายอนุวา มะนุ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน