ศอ. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนสิ่งของให้กับกาชาดสงขลา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำโดย นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
และข้าราชการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนสิ่งของให้กับ
กาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในกิจกรรมงานกาชาด จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562


2_resize
3_resize
4_resize
5_resize